Regulamin zgłoszenia i udziału w szkoleniach organizowanych przez MyWay by Rainbow Tours sp. z o.o. w Łodzi oraz korzystania z serwisu internetowego

 1. Definicje

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych w formie elektronicznej, zgłaszania na kursy lub szkolenia.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Usługa Szkoleniowa:

 • Akademia Animatorów,
 • Akademia Rezydentów,
 • Akademia Pilotów Wycieczek,
 • Dance and Fitness Animator,
 • Animator Imprez dla Dzieci,
 • English for Tourism,
 • Pierwsza Pomoc.

Organizator/Operator – My Way by Rainbow Tours sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261006, REGON: 100217357, NIP: 7251927175. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu Internetowego.

Telefon: 515 281 863

email: szkolenia@akademiarainbow.pl

Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.

Płatność Online – płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie Rezerwacji w procesie składania Zamówienia. Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacji.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług szkoleniowych drogą elektroniczną pod adresem: https://akademiarainbow.pl/regulamin/

Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem akademiarainbow.pl Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies. Jednym z komponentów Serwisu Internetowego jest System Rezerwacji.

System Płatności Online – zespół usług internetowych, umożliwiających Użytkownikowi dokonanie Płatności na rzecz Operatora.

System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym, umożliwiający wyszukanie szkolenia o zadanych parametrach i w żądanych terminach. Wejście do Systemu Rezerwacji jest oznaczone przyciskiem „Zapisz się”

Termin Płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Operatora, związana z zakupem uczestnictwa w szkoleniu, powinna znaleźć się na rachunku bankowym Operatora, lub odnotowana w Systemie Płatności Online jako wykonana.

Uczestnik– osoba dokonująca zgłoszenia udziału w kursie lub szkoleniu.

Umowa o udział w kursie lub szkoleniu – umowa dotycząca udziału w kursie lub szkoleniu

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu Internetowego.

Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji udziału w kursie lub szkoleniu, przesłany przez Użytkownika do Operatora za pośrednictwem Systemu Rezerwacji,

Materiały szkoleniowe – materiały w formie elektronicznej sprzedawane uczestnikowi.

2. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nim przewidzianych.

2. Użytkownikowi serwisu przysługuje nieograniczone prawo do pozyskania, odtwarzania, kopiowania i innego utrwalania Regulaminu, z wyłączeniem możliwości komercyjnego jego wykorzystania w innych serwisach internetowych.

3. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zwartych w treści niniejszego Regulaminu. W Systemie Rezerwacji wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu.

4. Rozpoczęcie świadczenia usługi udziału w kursie lub szkoleniu następuje w momencie zawarcia Umowy o uczestnictwo w szkoleniu.

5. Rozliczenia transakcji e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass lub innym sposobem, dostępnym w trakcie składania zamówienia, przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez System Internetowy

 1. System Internetowy jest dostępny 24h pod adresem internetowym www.akademiarainbow.pl
 2. System Internetowy umożliwia m.in:
 • Zapoznanie się z Regulaminem,
 • Przejście do Systemu Rezerwacji;
 • Przesłanie wiadomości do Operatora za pomocą formularza kontaktowego;
 • Zapoznanie się z ofertą szkoleń i kursów;
 • Przedstawienie kalkulacji cen;
 • Dokonanie Rezerwacji wraz z wprowadzeniem danych Uczestnika;
 • Dokonanie Płatności.

3. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy zgłoszenia uczestnictwa w kursie, szkoleniu w szczególności: płatności, prawa i obowiązki Uczestników, reklamacje, rezygnację z kursu, szkolenia lub zmiany terminu, odstąpienia od umowy określone są w Regulaminie poniżej.

4. Warunki zawarcia Umowy uczestnictwa w szkoleniu, kursie

 1. Zamówienie:
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora;
 • zaakceptowanie Regulaminu;
 • wpłacenie pierwszej raty lub całości należności za udział w szkoleniu, kursie

2. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną umieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Uczestnika,

3. Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej przycisku Zatwierdź i zapłać on-line.

4. Usługi polegające na szkoleniach stacjonarnych są świadczone w miejscu i w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia, kursu na stronie internetowej.

5. Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora. W przypadku braku miejsc Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, kursu Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie.

7. Organizator ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 25 osób. W przypadku odwołania szkolenia, kursu przez Organizatora, wpłaty zwracane są Uczestnikowi w całości przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami w terminie 7 dni.

8. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, kursu. Po tym terminie zgłoszenie jest możliwe, pod warunkiem wcześniejszego kontaktu z Organizatorem i potwierdzeniu dostępności miejsc. Liczba miejsca na szkoleniu jest ograniczona.

9. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestnika oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji parametrów szkolenia, kursu odpowiada w pełni Użytkownik. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych oraz parametrów szkolenia, kursu.

5. Warunki zaliczenia szkolenia, kursu

 1. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia, kursu jest dokument wydawany przez Organizatora. Otrzymują go Uczestnicy, którzy zaliczyli wszystkie zajęcia i dokonali pełnej płatności za udział w szkoleniu, a także:

a) przystąpili i zdali egzamin wewnętrzny (Uczestnicy Akademii Pilotów Wycieczek) lub,

b) zaliczyli case (Uczestnicy Akademii Rezydentów),

2. W przypadku nieobecności na zajęciach Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w tych samych zajęciach podczas innej edycji szkolenia (Organizator nie gwarantuje potwierdzenia kolejnej edycji szkolenia). Maksymalna liczba zajęć, w której Uczestnik może wziąć udział z inną edycją, to 1 dzień (Akademia Rezydentów i Akademia Animatorów) lub 2 dni (Akademia Pilotów Wycieczek).

3. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o wybranym terminie i uzyskać potwierdzenie możliwości udziału w zajęciach. Opłata musi być wniesiona na konto Organizatora na min. 7 dni przed terminem zajęć,

6. Płatność

 1. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:
 • przelew tradycyjny na konto Organizatora: My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. PL 59 1910 1048 2208 9909 2919 0001,
 • przelew online – przelew elektroniczny obsługiwany przez system Dotpay;
 • elektroniczny instrument płatniczy (karta kredytowa, portfel elektroniczny Masterpass);

2. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

3. Miejscem spełnienia świadczeń z Umowy jest wskazany przez Organizatora rachunek bankowy wskazany w zawartej z Uczestnikiem Umowie lub zarejestrowanie wykonanej transakcji przez Płatności Online.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak wpłaty ze strony Użytkownika, wynikający z niedostępności Systemu Płatności Online.

5. Określona w Umowie cena za świadczenie usługi uczestnictwa w kursie, szkoleniu winna być wpłacona w całości nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu, szkolenia. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Biura w ustalonym powyżej terminie.

6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony Organizatora.

7. W przypadku, kiedy ostatni dzień terminu wpłaty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy domyślnie przyjmuje się, że termin ulega wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

7. Faktura

Dokument dotyczący usługi zostaje wystawiony Uczestnikowi na życzenie i doręczony pocztą elektroniczną na adres wpisany w Zamówieniu.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie,
 2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź.
 3. Organizator rozpatruje także reklamacje drogą korespondencji elektronicznej złożonej na adres szkolenia@akademiarainbow.pl.
 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie Klienta.
 5. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jej złożenia.

9.  Odstąpienie od umowy, rezygnacja z udziału w szkoleniu, kursie

Odstąpienie od umowy

1. Uczestnikowi przysługuje prawo, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeśli elementem szkolenia jest materiał elektroniczny Uczestnik jest poinformowany, że po otrzymaniu dostępu do produktu cyfrowego traci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, zgodnie z art. 38 pkt 13 wyżej wymienionej ustawy.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Uczestnik musi poinformować Organizatora o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na adres: szkolenia@akademiarainbow.pl lub My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź. Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na https://akademiarainbow.pl/regulamin/

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone drogą elektroniczną na adres szkolenia@akademiarainbow.pl lub pisemnie na adres My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź,

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Uczestnik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

6. Zwrot uiszczonej wpłaty dokonany będzie w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Organizator niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu, kursie

1. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania szkolenia, kursu Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za szkolenia, kursy, w których już uczestniczył.

2. Uczestnik szkolenia ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach/wycieczce/egzaminie z inną edycją szkolenia w ciągu 180 dni od daty zakończenia edycji szkolenia, w którym brał udział.

3. Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia przez klienta swojego uczestnictwa w szkoleniu bezkosztowo do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 10. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego oraz udostępnionego w nim Systemu Rezerwacji, niezbędne jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

11. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Organizatorem jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o udział w kursie lub szkoleniu. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania Umowy
 3. Użytkownicy i Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy o udział w kursie lub szkoleniu oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, wskazanego poniżej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, dochodzeniu roszczeń, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Organizatora oraz jego usług. Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników lub Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne prowadzące szkolenia, firmy banki, operatorzy płatności, oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkowników lub Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail.
 9. Użytkowników i Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Organizator przetwarza dane osobowe:
  – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  – na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.
 10. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia w Systemie Rezerwacji przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowym kluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania Zamówienia są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.
 11. Operator wykorzystuje w Serwisie Internetowym pliki cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz ich wykorzystywania w Serwisie Internetowym znajduje się w : Polityce plików cookies.

12. Kontakt

Reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wszelkie inne oświadczenia,  pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować na adres e-mail: szkolenia@akademiarainbow.pl, telefon: 515 281 863

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Uczestnik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
– Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Uczestnikiem a Organizatorem.
– Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
– Uczestnik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

14. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 2.07.2019

Formularz odstąpienia

 

 

Regulamin obowiązujący do dnia 2 lipca 2019.:

Spis treści

 1. Definicje
 2. Dane kontaktowe
 3. Postanowienia ogólne
 4. Warunki techniczne
 5. Składanie i potwierdzanie zamówień
 6. Realizacja zamówień
 7. Ceny, sposoby płatności
 8. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania
 9. Odstąpienie od umowy
 10. Warunki zaliczenia szkolenia
 11. Dane osobowe, pliki cookie, prawa autorskie
 12. Postanowienia końcowe

Definicje

Organizator – Szkolenia organizowane są przez My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-361, ul. Piotrkowska 270, KRS 0000261006, NIP 725-19-27-175, zwany dalej Organizatorem,
Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem strony internetowej: dostęp do materiałów edukacyjnych, szkolenia stacjonarne, kursy on-line, kursy e-mailowe,
Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej ze względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona,
Kurs on-line – opracowane przez organizatora szkolenie prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie za pomocą wybranych przez organizatora narzędzi służących do komunikowania się na odległość,
Szkolenie stacjonarne – opracowane przez organizatora szkolenie prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie,
Wejściówka – bilet umożliwiający uczestniczenie w szkoleniu stacjonarnym. Może mieć formę wpisania na listę uczestników,
Konto klienta – podstrona strony internetowej, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe oraz sprawdzać stan zamówienia,
Hasło – ustalany przez klienta ciąg znaków konieczny do zalogowania się do konta klienta,
Login – adres poczty elektronicznej klienta podany przy zakładaniu konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta.

Dane kontaktowe

Strona internetowa dostępna jest w domenie akademiarainbow.pl i jest prowadzona przez organizatora,

Kontakt w sprawie reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:
e-mail: szkolenia@akademiarainbow.pl
telefon: 515 281 863 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
adres do korespondencji pisemnej: My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź

Koszty połączeń telefonicznych z organizatorem wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta klient

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania przez organizatora sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej,

Warunkiem dokonania sprzedaży przez organizatora jest zaakceptowanie przez klienta niniejszego regulaminu,

Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę,

Kupujący może utworzyć konto klienta. Utworzenie konta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta między organizatorem a klientem,

Umowa ta zawarta jest na czas nieoznaczony,

W celu utworzenia konta konieczna jest rejestracja, rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia klientowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, umożliwia sprawdzanie stanu zamówienia oraz pozwala korzystać z materiałów elektronicznych.,

Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim:

 • Zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu,
 • Zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść regulaminu,
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych klienta,
 • Ustanowieniu loginu i hasła do konta klienta.

Hasło do konta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowania hasła i loginu w poufności,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta osobom trzecim loginu i hasła do konta,

Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić organizatorowi pocztą elektroniczną. Żądanie usunięcia konta stanowi wypowiedzenie umowy i prowadzenie konta klienta.

Warunki techniczne

Korzystanie z udostępnionych funkcji strony internetowej jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

Korzystanie z komputera z dostępem do sieci Internet z prędkością 512 kb/s, minimalne wymaganie sprzętu komputerowego: pamięć operacyjna 512 MB, procesor x86 1 GHZ lub odpowiedniki, monitor i karta graficzna zgodne ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 pikseli, dowolny dysk twardy obsługujący system operacyjny (Windows 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9) z minimum 100 MB wolnego miejsca, zainstalowanie w komputerze jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome 30 lub nowszej, Opera 9 lub nowszej, Safari 5 lub nowszej, Internet Explorer 9.0 lub nowszej, Mozilla FireFox 30 lub nowszej, włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies,

W razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie w urządzeniu jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android, Windows Phone, BlackBerry, iOS,

Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

Składanie i potwierdzanie zamówień

Klient składa zamówienie:

 • Wybierając pozycję oferowanych usług,
 • Podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego,
 • Wskazując dane do faktury, jeśli taką opcję wybrał,
 •  Wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi w kolejnych etapach procesu zamawiania,

Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną umieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację klienta,

Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej przycisku Zatwierdź i zapłać on-line,

Usługi polegające na szkoleniach stacjonarnych są świadczone w miejscu i w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej,

Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora. W przypadku braku miejsc wpłata zwracana jest w całości,

Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie,

Organizator ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 25 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpłata zwracane jest Uczestnikowi w całości.

 

Ceny, sposoby płatności

Wszystkie ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej,

Ceny usług są podane w ofercie na stronie internetowej sklepu,

Informacje o istotnych właściwościach Usługi są umieszczone przy oferowanej na stronie internetowej Usłudze,

W ramach strony internetowej dostępne są następujące formy płatności:

 • Płatność on-line – przelew elektroniczny obsługiwany przez system Dotpay,
 • Przelew tradycyjny na konto Organizatora: My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. PL 14 1750 1093 0000 0000 3666 7311

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego należy w tytule przelewu wskazać kod zakupionej usługi oraz imię i nazwisko klienta,

Płatności on-line dokonywane przelewem elektronicznym są dokonywane natychmiastowo. W razie wyboru płatności przelewem tradycyjnym, termin wymagalności wynosi 14 dni,

Możliwe jest wybranie opcji płatności ratalnej, system płatności ratalnej obsługiwany jest przez system Dotpay. Klient dokonuje wpłat kolejnych rat samodzielnie w wybranym terminie tak, aby ostatnia rata została wpłacona do 14 dni przed rozpoczęciem kursu,

Reklamacje

Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie,

Reklamacje należy składać: pisemnie na adres My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź lub elektronicznie na adres szkolenia@akademiarainbow.pl,

Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta,

Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jej złożenia,

Organizator rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej.

Odstąpienie od umowy

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia przed jego rozpoczęciem. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone drogą elektroniczną na adres szkolenia@akademiarainbow.pl lub pisemnie na adres My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź,

Zwroty dokonywane są w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. Jeśli płatność dokonana została przez system Dotpay, zwrot środków następuje przez system Dotpay.

Jeśli płatność dokonana została przelewem tradycyjnie, w oświadczeniu o rezygnacji powinien znaleźć się numer konta, na jaki ma nastąpić zwrot.

Organizator niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,

W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem szkolenia Kursantowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie z potrąceniem 100 zł (sto złotych) kosztów administracyjnych. Taką rezygnację Organizator musi otrzymać na minimum dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Prawo odstąpienia nie przysługuje do umów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów i art. 38 Ustawy, a w szczególności do umów:

 • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi i kulturalnymi, jeśli umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • O dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia umowy i po poinformowaniu przez Organizatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

Jeśli elementem szkolenia jest materiał elektroniczny (np. Akademia Rezydentów) Uczestnik jest poinformowany, że po otrzymaniu dostępu do produktu cyfrowego utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Realizacja zamówienia nastąpi za zgodą i przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie. Wartości materiałów elektronicznych wynoszą:

Akademia Rezydentów: 199 zł,

Akademia Animatorów: 49 zł,

Akademia Pilotów Wycieczek: 99 zł

Warunki zaliczenia szkolenia

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest dyplom wydawany przez Organizatora. Otrzymują go Uczestnicy, którzy zaliczyli wszystkie zajęcia i dokonali pełnej płatności za udział w szkoleniu, a także:

 • przystąpili do egzaminu wewnętrznego (Uczestnicy Akademii Pilotów Wycieczek) lub,
 • zaliczyli egzamin i case (Uczestnicy Akademii Rezydentów),

W przypadku nieobecności na zajęciach Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w tych samych zajęciach podczas innej edycji szkolenia (Organizator nie gwarantuje potwierdzenia kolejnej edycji szkolenia). Maksymalna liczba zajęć, w której Uczestnik może wziąć udział z inną edycją, to 1 dzień (Akademia Rezydentów i Akademia Animatorów) lub 2 dni (Akademia Pilotów Wycieczek),

Za udział w zajęciach z inną edycją wprowadza się opłaty:

 • udział w zajęciach stacjonarnych – bezpłatny,
 • udział w wycieczce szkoleniowej autokarowej – 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
 • udział w egzaminie wewnętrznym – 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o wybranym terminie i uzyskać potwierdzenie możliwości udziału w zajęciach. Opłata musi być wniesiona na konto Organizatora na min. 7 dni przed terminem zajęć,

Uczestnik szkolenia ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach/wycieczce/egzaminie z inną edycją szkolenia w ciągu 180 dni od daty zakończenia edycji szkolenia, w którym brał udział,

Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia przez klienta swojego uczestnictwa w szkoleniu bezkosztowo do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

Dane osobowe, pliki cookie, prawa autorskie

My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. umowy.

Podane przez Uczestników dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych w celu realizacji programu szkolenia. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom prowadzącym rekrutacje pracowników w Biurze Podróży Rainbow. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

Organizator wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji strony internetowej i ułatwiają organizatorowi modernizowanie funkcjonalności strony dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej,

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania i ochrony danych osobowych oraz plików cookie są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności” .

Uczestnik zobowiązuje się do nierozpowszechniania materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie, bowiem są one objęte ochroną praw autorskich. Materiały przeznaczone są jedynie do wewnętrznego użytku. Podczas szkolenia zabrania się nagrywania treści zajęć.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2018

 

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.