Spis treści

 1. Definicje
 2. Dane kontaktowe
 3. Postanowienia ogólne
 4. Warunki techniczne
 5. Składanie i potwierdzanie zamówień
 6. Realizacja zamówień
 7. Ceny, sposoby płatności
 8. Miejsce i sposób składania reklamacji oraz procedura rozpatrywania
 9. Odstąpienie od umowy
 10. Warunki zaliczenia szkolenia
 11. Dane osobowe, pliki cookie, prawa autorskie
 12. Postanowienia końcowe

Definicje

Organizator – Szkolenia organizowane są przez My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-361, ul. Piotrkowska 270, KRS 0000261006, NIP 725-19-27-175, zwany dalej Organizatorem,
Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem strony internetowej: dostęp do materiałów edukacyjnych, szkolenia stacjonarne, kursy on-line, kursy e-mailowe,
Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej ze względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona,
Kurs on-line – opracowane przez organizatora szkolenie prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie za pomocą wybranych przez organizatora narzędzi służących do komunikowania się na odległość,
Szkolenie stacjonarne – opracowane przez organizatora szkolenie prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie,
Wejściówka – bilet umożliwiający uczestniczenie w szkoleniu stacjonarnym. Może mieć formę wpisania na listę uczestników,
Konto klienta – podstrona strony internetowej, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe oraz sprawdzać stan zamówienia,
Hasło – ustalany przez klienta ciąg znaków konieczny do zalogowania się do konta klienta,
Login – adres poczty elektronicznej klienta podany przy zakładaniu konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta.

Dane kontaktowe

Strona internetowa dostępna jest w domenie akademiarainbow.pl i jest prowadzona przez organizatora,

Kontakt w sprawie reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowej:
e-mail: szkolenia@akademiarainbow.pl
telefon: 515 281 863 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00
adres do korespondencji pisemnej: My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź

Koszty połączeń telefonicznych z organizatorem wynikają z taryfy opłat jak za zwykłe połączenie zgodnie z pakietem taryfowym tego operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta klient

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady dokonywania przez organizatora sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej,

Warunkiem dokonania sprzedaży przez organizatora jest zaakceptowanie przez klienta niniejszego regulaminu,

Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę,

Kupujący może utworzyć konto klienta. Utworzenie konta następuje wskutek umowy o prowadzenie konta między organizatorem a klientem,

Umowa ta zawarta jest na czas nieoznaczony,

W celu utworzenia konta konieczna jest rejestracja, rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia klientowi składanie kolejnych zamówień bez konieczności ponownego podawania swoich danych, umożliwia sprawdzanie stanu zamówienia oraz pozwala korzystać z materiałów elektronicznych.,

Utworzenie konta klienta jest dokonywane po uprzednim:

 • Zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu,
 • Zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść regulaminu,
 • Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych klienta,
 • Ustanowieniu loginu i hasła do konta klienta.

Hasło do konta jest znane tylko klientowi. Klient powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowania hasła i loginu w poufności,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez klienta osobom trzecim loginu i hasła do konta,

Klient może w każdym czasie usunąć konto. Żądanie usunięcia konta należy zgłosić organizatorowi pocztą elektroniczną. Żądanie usunięcia konta stanowi wypowiedzenie umowy i prowadzenie konta klienta.

Warunki techniczne

Korzystanie z udostępnionych funkcji strony internetowej jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych:

Korzystanie z komputera z dostępem do sieci Internet z prędkością 512 kb/s, minimalne wymaganie sprzętu komputerowego: pamięć operacyjna 512 MB, procesor x86 1 GHZ lub odpowiedniki, monitor i karta graficzna zgodne ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 pikseli, dowolny dysk twardy obsługujący system operacyjny (Windows 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9) z minimum 100 MB wolnego miejsca, zainstalowanie w komputerze jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome 30 lub nowszej, Opera 9 lub nowszej, Safari 5 lub nowszej, Internet Explorer 9.0 lub nowszej, Mozilla FireFox 30 lub nowszej, włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies,

W razie korzystania z urządzenia mobilnego – posiadanie w urządzeniu jednego z następujących mobilnych systemów operacyjnych: Android, Windows Phone, BlackBerry, iOS,

Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

Składanie i potwierdzanie zamówień

Klient składa zamówienie:

 • Wybierając pozycję oferowanych usług,
 • Podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego,
 • Wskazując dane do faktury, jeśli taką opcję wybrał,
 •  Wybierając sposób płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi w kolejnych etapach procesu zamawiania,

Zamówienie uważa się za złożone, jeśli w formularzu zostaną umieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację klienta,

Klient potwierdza dokonanie zakupu przez naciśnięcie na stronie internetowej przycisku Zatwierdź i zapłać on-line,

Usługi polegające na szkoleniach stacjonarnych są świadczone w miejscu i w terminie każdorazowo wskazanym w ofercie dotyczącej danego szkolenia na stronie internetowej,

Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora. W przypadku braku miejsc wpłata zwracana jest w całości,

Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie,

Organizator ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 25 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpłata zwracane jest Uczestnikowi w całości.

 

Ceny, sposoby płatności

Wszystkie ceny są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny są wyrażone w walucie polskiej,

Ceny usług są podane w ofercie na stronie internetowej sklepu,

Informacje o istotnych właściwościach Usługi są umieszczone przy oferowanej na stronie internetowej Usłudze,

W ramach strony internetowej dostępne są następujące formy płatności:

 • Płatność on-line – przelew elektroniczny obsługiwany przez system Dotpay,
 • Przelew tradycyjny na konto Organizatora: My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. PL 14 1750 1093 0000 0000 3666 7311

Korzystając z formy przelewu tradycyjnego należy w tytule przelewu wskazać kod zakupionej usługi oraz imię i nazwisko klienta,

Płatności on-line dokonywane przelewem elektronicznym są dokonywane natychmiastowo. W razie wyboru płatności przelewem tradycyjnym, termin wymagalności wynosi 14 dni,

Możliwe jest wybranie opcji płatności ratalnej, system płatności ratalnej obsługiwany jest przez system Dotpay. Klient dokonuje wpłat kolejnych rat samodzielnie w wybranym terminie tak, aby ostatnia rata została wpłacona do 14 dni przed rozpoczęciem kursu,

Reklamacje

Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie,

Reklamacje należy składać: pisemnie na adres My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź lub elektronicznie na adres szkolenia@akademiarainbow.pl,

Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenie daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta,

Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od daty jej złożenia,

Organizator rozpatruje reklamacje drogą korespondencji elektronicznej.

Odstąpienie od umowy

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia przed jego rozpoczęciem. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone drogą elektroniczną na adres szkolenia@akademiarainbow.pl lub pisemnie na adres My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź,

Zwroty dokonywane są w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. Jeśli płatność dokonana została przez system Dotpay, zwrot środków następuje przez system Dotpay.

Jeśli płatność dokonana została przelewem tradycyjnie, w oświadczeniu o rezygnacji powinien znaleźć się numer konta, na jaki ma nastąpić zwrot.

Organizator niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,

W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem szkolenia Kursantowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie z potrąceniem 100 zł (sto złotych) kosztów administracyjnych. Taką rezygnację Organizator musi otrzymać na minimum dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Prawo odstąpienia nie przysługuje do umów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów i art. 38 Ustawy, a w szczególności do umów:

 • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi i kulturalnymi, jeśli umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • O dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia umowy i po poinformowaniu przez Organizatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

Jeśli elementem szkolenia jest materiał elektroniczny (np. Akademia Rezydentów) Uczestnik jest poinformowany, że po otrzymaniu dostępu do produktu cyfrowego utraci prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży. Realizacja zamówienia nastąpi za zgodą i przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie. Wartości materiałów elektronicznych wynoszą:

Akademia Rezydentów: 199 zł,

Akademia Animatorów: 49 zł,

Akademia Pilotów Wycieczek: 99 zł

Warunki zaliczenia szkolenia

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest dyplom wydawany przez Organizatora. Otrzymują go Uczestnicy, którzy zaliczyli wszystkie zajęcia i dokonali pełnej płatności za udział w szkoleniu, a także:

 • przystąpili do egzaminu wewnętrznego (Uczestnicy Akademii Pilotów Wycieczek) lub,
 • zaliczyli egzamin i case (Uczestnicy Akademii Rezydentów),

W przypadku nieobecności na zajęciach Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w tych samych zajęciach podczas innej edycji szkolenia (Organizator nie gwarantuje potwierdzenia kolejnej edycji szkolenia). Maksymalna liczba zajęć, w której Uczestnik może wziąć udział z inną edycją, to 1 dzień (Akademia Rezydentów i Akademia Animatorów) lub 2 dni (Akademia Pilotów Wycieczek),

Za udział w zajęciach z inną edycją wprowadza się opłaty:

 • udział w zajęciach stacjonarnych – bezpłatny,
 • udział w wycieczce szkoleniowej autokarowej – 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
 • udział w egzaminie wewnętrznym – 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o wybranym terminie i uzyskać potwierdzenie możliwości udziału w zajęciach. Opłata musi być wniesiona na konto Organizatora na min. 7 dni przed terminem zajęć,

Uczestnik szkolenia ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach/wycieczce/egzaminie z inną edycją szkolenia w ciągu 180 dni od daty zakończenia edycji szkolenia, w którym brał udział,

Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia przez klienta swojego uczestnictwa w szkoleniu bezkosztowo do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia,

Dane osobowe, pliki cookie, prawa autorskie

My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. umowy.

Podane przez Uczestników dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych w celu realizacji programu szkolenia. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom prowadzącym rekrutacje pracowników w Biurze Podróży Rainbow. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

Organizator wykorzystuje pliki cookies zapisywane przez system teleinformatyczny klienta pozwalające na identyfikację urządzenia klienta. Pliki cookies zbierają dane o sposobie korzystania z funkcji strony internetowej i ułatwiają organizatorowi modernizowanie funkcjonalności strony dla potrzeb klienta oraz umożliwiają badanie ruchu na stronie internetowej,

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania i ochrony danych osobowych oraz plików cookie są zamieszczone w zakładce „polityka prywatności” .

Uczestnik zobowiązuje się do nierozpowszechniania materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie, bowiem są one objęte ochroną praw autorskich. Materiały przeznaczone są jedynie do wewnętrznego użytku. Podczas szkolenia zabrania się nagrywania treści zajęć.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.08.2018

 

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.