1. Organizator

Szkolenia organizowane są przez My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-361, ul. Piotrkowska 270, KRS 0000261006, NIP 725-19-27-175, zwany dalej Organizatorem.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora i uiszczenie odpłaty.

Rezerwacja miejsca dokonywana jest w momencie zaksięgowania wpisowego na koncie Organizatora. W przypadku braku miejsc wpłata zwracana jest w całości.

 

Wysłanie zgłoszenia poprzez stronę internetową jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, programu szkolenia opublikowanego na stronie www.akademiarainbow.pl i warunków odpłatności za udział w zajęciach.

3. Potwierdzenie lub anulacja szkolenia

Nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik otrzyma potwierdzenie realizacji szkolenia w ustalonym terminie.

Organizator ma możliwość odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli otrzyma zgłoszenia od mniej niż 25 osób. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora, wpłata zwracane jest Uczestnikowi w całości.

4. Odpłatność

Opłatę za kurs wnosi się poprzez system płatności elektronicznych Dotpay. Uczestnik ma prawo wyboru formy płatności jednorazowo lub w ratach.

Płatność ratalna polega na tym, że przy zapisie na kurs uczestnik wnosi tylko część opłaty, pozostałe części wpłaca w wybranym przez siebie czasie do 14 dni przed szkoleniem.

Uczestnik zobowiązuje się do uiszczenia pełnej odpłatności za kurs w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, który nie dokonał wpłaty w ustalonym powyżej terminie.

Cena obejmuje podaną w opisie szkolenia liczbę godzin lekcyjnych zajęć.

Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego zakwaterowania, dojazdu i innych wydatków poniesionych przez Kursanta związanych z uczestnictwem w szkoleniu.

5. Warunki zaliczenia szkolenia

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest dyplom wydawany przez Organizatora. Otrzymują go Uczestnicy, którzy zaliczyli wszystkie zajęcia i dokonali pełnej płatności za udział w szkoleniu, a także:

  • przystąpili do egzaminu wewnętrznego (Uczestnicy Akademii Pilotów Wycieczek) lub
  • zaliczyli egzamin i case (Uczestnicy Akademii Rezydentów)

W przypadku nieobecności na zajęciach Organizator umożliwia Uczestnikowi udział w tych samych zajęciach podczas innej edycji szkolenia (Organizator nie gwarantuje potwierdzenia kolejnej edycji szkolenia). Maksymalna liczba zajęć, w której Uczestnik może wziąć udział z inną edycją, to 1 dzień (Akademia Rezydentów i Akademia Animatorów) lub 2 dni (Akademia Pilotów Wycieczek).

Za udział w zajęciach z inną edycją wprowadza się opłaty:

  • udział w zajęciach stacjonarnych – bezpłatny,
  • udział w wycieczce szkoleniowej autokarowej – 199 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),
  • udział w egzaminie wewnętrznym – 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora o wybranym terminie i uzyskać potwierdzenie możliwości udziału w zajęciach. Opłata musi być wniesiona na konto Organizatora na min. 7 dni przed terminem zajęć.

Uczestnik szkolenia ma możliwość wzięcia udziału w zajęciach/wycieczce/egzaminie z inną edycją szkolenia w ciągu 180 dni od daty zakończenia edycji szkolenia, w którym brał udział.

6. Rezygnacje

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej i musi być wysłana listem poleconym na adres Akademia Rainbow ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź. Kursantowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie z potrąceniem 100 zł (sto złotych) kosztów administracyjnych. Taką rezygnację Organizator musi otrzymać na minimum dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia w trakcie jego trwania. Rezygnacja, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej i musi być wysłana listem poleconym na adres Akademia Rainbow ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź. Odpłatność za szkolenie wyliczana jest proporcjonalnie do zajęć zrealizowanych do momentu otrzymania w/w oświadczenia. Kursantowi przysługuje zwrot odpowiedniej części wpłaconej kwoty za szkolenie z potrąceniem 100 zł (sto złotych) kosztów administracyjnych.

W piśmie dotyczącym rezygnacji należy podać numer rachunku bankowego, na które Organizator może dokonać zwrotu wyliczonej należności. Zwroty dokonywane są w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji.

7. Prawa autorskie

Uczestnik zobowiązuje się do nierozpowszechniania materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie, bowiem są one objęte ochroną praw autorskich. Materiały przeznaczone są jedynie do wewnętrznego użytku. Podczas szkolenia zabrania się nagrywania treści zajęć.

8. Dane osobowe

My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. umowy. Podane przez Uczestników dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym liniom lotniczym, autokarowym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych w celu realizacji programu szkolenia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności.